Μαυρελιά Μεσσηνίας

Ο καρπός έχει μέσο βάρος 2,4gr και φέρει μικρή θηλή. Η σχέση σάρκας προς πυρήνα είναι 6,5/1 και η ελαιοπεριεκτικότητα του καρπού είναι περί το 19%.

Είναι ποικιλία απαιτητική σε εδαφική υγρασία. Σε ξηρές περιοχές ρίχνει τα άνθη της.